WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

nazwa firmy                  …………………………………………………………..
ulica                                    …………………………………………………………..

kod pocztowy                  …………………………………………………………..
miejscowość                  …………………………………………………………..

Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): …………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………..

…………………………………………………………..

data, podpis konsumenta(-ów),

(*) Niepotrzebne skreślić.